Nahrávám...
Zpět

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do tříletých učebních oborů pro rok 2017/2018

Střední škola služeb a řemesel Stochov, J. Šípka 187, Stochov, jménem své ředitelky Ing. Jaroslavy Pichové v souladu s §§ 60, 60 f, 60g a 183 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 353/2016 Sb.  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlašuje:

 

2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2017/2018

Termín podání přihlášek: 15. 5. 2017 – 31. 8 2017

3leté obory s výučním listem

Kód oboru

Název oboru

Délka studia

Forma

Počet volných míst

65-51-H/01

Kuchař-číšník

3 roky

denní

41

66-53-H/01

Operátor skladování

3 roky

denní

19

69-51-H/01

Kadeřník

3 roky

denní

2

36-52-H/01

Instalatér

3 roky

denní

27

36-67-H/01

Zedník

3 roky

denní

23-55-H/01

Klempíř

3 roky

denní

 

Do všech učebních oborů probíhá přijímací řízení bez přijímacích zkoušek. Pro přijetí uchazečů platí stejná kritéria jako v 1. kole (zveřejněna na webových stránkách. Uchazeči, kteří podávali přihlášku na naši školu v 1. kole do stejného oboru, nemusejí předkládat přihlášku s potvrzením lékaře. Pro přihlášení je nutno použít nové přihlášky, kterou je možno stáhnout na www.ssars.cz, příp. si ji vyzvednout v sekretariátu školy.

Volná místa budou obsazována až do naplnění maximální povolené kapacity oboru.

Více informací: info@ssars.cz; pichova@ssars.cz, tel. č. 312 651 269, 725 925 718

 

Registrační číslo obdrží uchazeč v dopise současně s dalšími podrobnějšími informacemi ihned po podání přihlášky ke vzdělávání.

 

Po obdržení rozhodnutí, které si zákonný zástupce uchazeče nebo zletilý uchazeč vyzvedne osobně v sekretariátu školy, odevzdá přijatý uchazeč zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dní. Rozhodnutí o nepřijetí v případě nesplnění kritérií budou rozesílána poštou.

 

Uchazeči budou přijímáni průběžně v pořadí odevzdaných přihlášek, výsledky budou zveřejňovány jako průběžné výsledky 2. kola na www.ssars.cz a na vývěsce na vrátnici školy pod registračním číslem uchazeče vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.

 

Ing. Jaroslava Pichová,

ředitelka školy

 

 

Kritéria pro přijímací řízení -  2. kolo

Přijímací zkouška se do žádného oboru vzdělávání ve 2. kole nekoná.

Kritéria pro přijetí:

 1. výsledky klasifikace uchazeče, který končí nebo ukončil povinnou školní docházku, za poslední 3 klasifikační období základní školy nebo výsledky klasifikace za poslední 3 klasifikační období tříletého učebního nebo studijního oboru uchazeče, který již dokončil střední vzdělání zakončené výučním listem nebo maturitní zkouškou – 85 bodů

 2. prospěch v profilových předmětech v posledním klasifikačním období *2 - – 5 bodů

 3. diplomy a ocenění z jazykových a ostatních soutěží, olympiád – 10 bodů

  • účast v celostátním kole

  • první až páté místo v regionálním kole

  • první až třetí místo ve školním kole

  • doložená praxe v oboru (týká se oborů Podnikání v denní i dálkové formě a Kosmetické služby – zkrácené studium)

 

 1. Pokud má uchazeč v některém ze sledovaných pololetí snížené hodnocení z chování, naopak body ztrácí - až 3x (-2 body při klasifikaci „2“ nebo -5 bodů při klasifikaci „3“).

 

Uchazeč může získat maximálně 100 bodů.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*2 Profilové předměty pro jednotlivé obory:

Kadeřník, Kuchař-číšník                                                                  – cizí jazyk, chemie

Instalatér, Klempíř, Zedník                                                              – fyzika, pracovní činnosti  

Operátor skladování                                                                       – fyzika, pracovní činnosti

Hotelnictví, Podnikání, Kosmetické služby                                  – český jazyk, cizí jazyk

 

Průběh přijímacího řízení

Uchazeč oznámí svůj úmysl vzdělávat se podáním přihlášky do sekretariátu školy.

 

Ihned po podání přihlášky obdrží uchazeč dopisem registrační číslo spolu s dalšími podrobnějšími informacemi nezbytnými pro přijetí.

Uchazeč, který podával přihlášku na naši školu v 1. kole do stejného oboru, nemusí předkládat přihlášku s potvrzením lékaře. Pro přihlášení je nutno použít přihlášky nové, kterou je možno stáhnout na www.ssars.cz, příp. si ji vyzvednout v sekretariátu školy.

Volná místa budou obsazována až do naplnění maximální povolené kapacity oboru.

Po vydání rozhodnutí, které si zákonný zástupce uchazeče nebo zletilý uchazeč vyzvedne osobně v sekretariátu školy, odevzdá přijatý uchazeč zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dní od přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty podle předchozího odstavce právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

 

Rozhodnutí o nepřijetí v případě nesplnění kritérií budou rozesílána poštou. Uchazeči budou přijímáni průběžně v pořadí odevzdaných přihlášek, výsledky budou zveřejňovány jako průběžné výsledky 2. kola na www.ssars.cz a na vývěsce na vrátnici školy pod registračním číslem uchazeče vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.

Odvolání uchazeče proti výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Více informací: info@ssars.cz; pichova@ssars.cz, tel. č. 312 651 269, 725 925 718

Ve Stochově dne 15. května 2017

 

Ing. Jaroslava Pichová,

ředitelka školy