Nahrávám...
Zpět

Přihlašování žáků k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2017

Přihlašování žáků k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2017

 

Žák se musí k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky přihlásit nejpozději do 26. 6. 2017 prostřednictvím přihlášky, kterou vyplněnou a podepsanou předávají řediteli školy. Žák může přihlášku předat řediteli školy i prostřednictvím osoby, která bude mít plnou moc od žáka podávajícího přihlášku.

K podzimnímu zkušebnímu období se přihlašuje i žák, který se k maturitní zkoušce hlásil na jarní zkušební období.

V podzimním zkušebním období konají žáci:

  • Zkoušky profilové části a dílčí ústní zkoušky společné části ve své kmenové škole

  • Písemné zkoušky společné části (didaktický test a písemné práce) ve spádové škole.

  • Písemné zkoušky se konají v období od 4. 9. 2017 do 8. 9. 2017.

 

Termíny spojené se zkušebním obdobím:

27. 6. 2017 a dále - Výpis z přihlášky bude k dispozici (event. zaslán e-mailem) nejdříve po 26. 6. 2017.  Na výpise z přihlášky bude generován (kromě dalšího) i tzv. autentizační kód VPŽ (výsledkový portál žáka). Jedná se o generovaný kód, s jehož pomocí se budou žáci moci registrovat na portál VPŽ a získávat některé výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky.

Do 7. 7. 2017 – žák potvrzuje správnost údajů uvedených ve výpisu z přihlášky k MZ; výpis z přihlášky lze žákům předat jednak v tištěné podobě nebo formou e-mailu, pokud žák e-mailovou adresu uvedl.

16. 8. 2017 a dále – odeslání pozvánek k písemným zkouškám SČ MZ v podzimním zkušebním období 2017.

 

Uznání úspěšně vykonané písemné práce z českého jazyka a literatury

Žákům, kteří v jarním zkušebním období maturitní zkoušky 2017 úspěšně vykonali písemnou práci z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky, ale zároveň nebyli z důvodu neukončení závěrečného ročníku studia k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období dále připuštěni, může být výsledek úspěšně vykonané písemné práce uznán a nebudou tedy písemnou práci znovu konat. Žákům bude výsledek písemné práce v podzimním zkušebním období uznán pouze za předpokladu, že úspěšně  ukončí závěrečný ročník studia v tomto školním roce do 31. srpna.

Žákovi, který závěrečný ročník neukončil úspěšně,  i přesto to musí mít zkoušku z písemné práce přihlášenu. Žáci, kteří neukončili ročník, podávají přihlášku pro podzimní zkušební období k řádnému termínu zkoušky, si tedy přihlašují celou komplexní zkoušku.